Rozhovory

Rozhovory zo živých koncertov


 1. Práca učiteľov je veľmi stresujúca
 2. Rozhovor s učiteľom: Vážte si triednych učiteľov
 3. 20 hodín denne za počítačom:
 4. 10 rokov za počítačom:
 5. Prečo chodím do školy - z povinnosti?
 6. Ako sa dá spojiť folklór a metal...
 7. Treba drogu vyskúšať?
 8. Je lepší počítač, alebo mozog?
 9. Čo najviac poteší učiteľov:
 10. Ide láska a drogy dokopy?
 11. Už som veľká:
 12. Veľryby páchaju samovraždy:
 13. Potreby zmien vo výchove:
 14. Celá trieda na pódiu spieva:
 15. Rozhovor s učiteľom: Čo sa zmenilo za 19 rokov
 16. Malý orol - ako sa učí lietať:
 17. Rozhovor s učiteľkou: -Učiť je skôr poslanie, ako povolanie
 18. Tinka a sebaklam
 19. Masaryk a málo platení učitelia:
 20. Čo mi škola dala a čo vzala
 21. Úcta k učiteľom:
 22. Emocionálny qvocient a Lenka:
 23. Stará medvedica...
 24. Čo robíš za počítačom?
 25. Celý deň za počítačom
 26. Pat a Stan...
 27. Včielka Maja a sexuálny delikvent:

Náš Youtube kanál